Jak pracuji s dospělými

Můj způsob práce vychází ze systemického psychoterapeutického přístupu, který chápe člověka v jeho sociálním kontextu. Více informací. Osobní mnohaletou zkušenost mám také s psychoanalytickou psychoterapií. Jsem přesvědčena, že všechny směry v psychoterapii jsou účinné a pomáhají člověku ke změně.

Základním nástrojem je rozhovor. Během rozhovoru si vzájemně dojednáváme, co vás ke mně přivedlo a co já vám mohu nabídnout ke zbavení se nebo zmírnění vašeho problému. Rozhovor je prostorem pro vyjádření vašich emocí a otevírání nových možností.

Rozhovor probíhá formou:

  • Terapie, když chcete umenšit své trápení a máte představu, že by to bylo možné. Společně vymýšlíme nejvhodnější cesty, jak potíže vyjasnit, dívat se na ně z jiného úhlu pohledu. Cílem rozhovorů není dostávat rychlé rady, ale podpořit vás v hledání vlastních jedinečných řešení. Důležitá je vaše aktivní účast.
  • Doprovázení, když chcete pomoci s něčím, co nelze změnit. Potřebujete někoho, kdo vám pomůže všechno snášet a lépe zvládat.
  • Poradenství, když chcete dostávat rychlé rady, informace a návody.
  • Krizové intervence, když potřebujete neodkladnou pomoc v náhlé a nečekané situaci. Více informací.

Vedle rozhovorů nabízím také vizualizaci vašeho problému pomocí terapeutických karet, kamenů a různých předmětů se symbolickým významem.Více informací.

  • Intervaly mezi setkáními záleží na vzájemné domluvě. Můžete přijít na konzultaci jednorázově nebo opakovaně, po dobu několika měsíců či let, podle toho, jak dlouho budete pomoc potřebovat. Někdo dává přednost setkání 1x týdně, někomu vyhovují delší intervaly. Pro individuální konzultace jsou vhodné intervaly jednou za týden až za 2 týdny. Pro rodinnou a párovou práci doporučuji delší intervaly – 1x za 3 týdny (popř. 1x za měsíc).
  • Diskrétnost. Zachovávám mlčenlivost o všech informacích, které mi sdělíte. Mlčenlivost se nevztahuje na „oznamovací povinnost“, kterou má každý občan. Pokud budete potřebovat, abych komunikovala s dalšími odborníky (učitel, lékař, OSPOD), vyžádám si váš písemný souhlas.
  • Záznamy z psychoterapeutických sezení eviduji a bezpečně uchovávám. Rovněž uchovávám vaše jméno, tel. číslo a e-mail pro případ, že vás budu kontaktovat.
  • Svoji práci průběžně reflektuji a využívám zkušeností a znalostí kolegů – supervizorů.
  • Vaše podněty, návrhy a stížnosti vnímám jako cenný zdroj informací o kvalitě mé služby, která se může touto cestou zlepšit. Klient má právo se vyjadřovat k poskytované službě, má právo nesouhlasit s postupem či přístupem terapeuta, aniž by se tím cítil ohrožen. Stížnost může být podána ústní nebo písemnou formou přímo mně nebo České asociaci pro psychoterapii ČAP. Kontakt naleznete zde:

Vzájemná spolupráce končí ve chvíli, kdy máte pocit, že již pomoc nepotřebujete nebo zjistíte, že vám můj způsob práce nevyhovuje. Ukončení terapie by mělo být výsledkem vzájemné dohody, nejlépe dopředu plánované s potupně delšími intervaly mezi sezeními (zejména u dětí).