Mediace

Výzkumy ukazují, že přibližně 75% klientů vnímá mediační proces za přínosný, i když nedosáhne dohody.

Jaké jsou výhody mediace

 • Probíhá v soukromí.
 • Podporuje spolupráci stran.
 • Hledá řešení, nikoliv viníka.
 • Je dobrovolná, strany mohou jednání kdykoliv ukončit.
 • Strany mají výsledné řešení plně pod kontrolou.
 • Je levnější a rychlejší než soudní řízení.

Jaká je role mediátora

Rolí mediátora není rozhodovat, radit, hledat viníka, kdo má pravdu, zkoumat důkazy nebo analyzovat právní kontext sporu. Mediátor také nezodpovídá za výsledek mediace, je zodpovědný pouze za její procesní stránku. Rozhodující je situaci vyřešit, příp. zamezit jejímu opakování. Za tímto účelem mediátor vede jednání, ulehčuje komunikaci, pomáhá vidět spor z různých perspektiv a hledat alternativy pro řešení sporu.

Jak probíhá mediace

 1. Fáze: Mediátor zahájí mediaci, vysvětlí zúčastněným co je mediace (principy, pravidla), jaký bude její průběh a popíše svoji roli. V této fázi je podepsána smlouva o mediaci.
 2. Fáze: Mediátor naslouchá oběma stranám. Podrobněji se zabývá spornými body, zájmy a potřebami účastníků.
 3. Fáze: Strany si naslouchají navzájem, mluví k sobě. Sbírají se témata a stanoví se jejich posloupnost.
 4. Fáze: Hledají se nejlepší možná řešení k definovaným tématům a jejich postup.
 5. Fáze: Formulují se body dohody, která se podepíše oběma stranami.

Co je třeba vědět o mediační dohodě

Cílem mediace je písemná (ústní) dohoda. Řada mediačních setkání nedospěje k uzavření dohody během jednoho jednání, proto je jich třeba více. Za obsah dohody jsou zodpovědné obě strany (sami ho formulují), nikoliv mediátor.

Mediační dohoda je závazná jako každá jiná smlouva. Sama o sobě není právně vynutitelná a vykonatelná. Pokud strany chtějí dohodu s přímou vykonavatelností, mohou ji zajistit notářským zápisem (výhodou je rychlé provedení), nechat ji schválit soudem v podobě smíru nebo rozsudkem.

Poznámky: Dohoda může mít formu dílčích kroků na určitý časový úsek, aby si obě strany mohly své návrhy vyzkoušet. Dohodu je také možné aktualizovat, pokud se změní podmínky, za kterých byla formulována, např. věk dítěte, nemoc, změna zaměstnání.

Co je „oddělené jednání“

Oddělené jednání je jedním ze způsobů, jak posunou zablokovaný proces mediace. Využívá se tehdy, pokud potřebujete sdělit něco důležitého bez přítomnosti druhé strany nebo když silné emoce brání vedení rozhovoru konstruktivním směrem. Každá strana dostane přibližně stejný čas k vyjádření (druhá strana čeká v čekárně). Potom se opět vrací do místnosti a pokračují v rozhovoru. Mediátor zachovává mlčenlivost o informacích, které se během odděleného jednání dozví. Druhé straně sdělí pouze to, na čem se s první stranou dohodne.

Ukončení mediace

Mediace bývá ukončena dohodou všech stran, odstoupením jedné strany nebo mediátora. Mediátor může ukončit mediaci tehdy, jestliže vzniknou pochyby o jeho nepodjatosti, zjistí, že není schopen zachovat neutralitu nebo pokud je pokračování pro strany neúčelné.

 

 

K tvorbě těchto stránek přispěly texty českých mediátorek D. Potočkové a T. Šiškové.